Weight Watchers Pancakes Bananas Chocolate Crepes

Weight Watchers Pancakes Bananas Chocolate Crepes by ,
Hi there, this is Stefànie with Simple Acres bringing you à sweet treàt! This delicious recipe is perfect for breàkfàst or even às à light dessert! These Weight Wàtchers Chocolàte Bànànà Crepes àre simple to màke, quick ànd the vàriàtions you could màke these is endless.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 tsp végétâblé öïl
1/4 tsp sâlt
1/2 cùp whölé whéât pâstry flöùr
3/4 cùp löw fât mïlk
1 cùp lïté whïppéd töppïng
2 Tbsp pöwdéréd péânùt bùttér
4 médïùm bânânâs slïcéd
8 tsp chöcölâté syrùp
8 whölé whéât crépés

INSTRUCTIONS:


1. Pöùr mïlk, égg, whölé whéât flöùr ând sâlt ïntö â mïxïng böwl ând blénd ùntïl smööth wïth â hând mïxér.

2. It ïs bést tö réfrïgérâté thé bâttér för ân höùr béföré cöökïng ït. Thé téxtùré öf thé bâttér shöùld bé söméwhât lïké héâvy whïppïng créâm.

3. Béföré cöökïng qùïckly whïsk thé bâttér thén âdd sömé tö â gréâséd smâll cöökïng pân övér löw tö médïùm héât.

4. Pöùr âböùt 2 Tbsp öf bâttér ön thé pân ând cövér sùrfâcé wïth bâttér by tïltïng thé pân âröùnd. Cöök 1-2 mïnùtés ön éïthér sïdé ùntïl yöù séé â göldén bröwn âppéârâncé. Répéât thïs för éâch crépé yöù mâké ând sét thé wârm crépés âsïdé tö bé stùfféd wïth thé fïllïng ùpön sérvïng.

Read More this full recipes at Weight Watchers Pancakes Bananas Chocolate Crepes

610 Comment

Rated 3/274 based on 274 Customer Reviews