Spicy Shrimp Tacos with Garlic Cilantro Lime Slaw

Spicy Shrimp Tacos with Garlic Cilantro Lime Slaw by , Spicy Shrimp Tacos with Garlic Cilantro Lime Slaw 2017-7-6
Spïcy Shrïmp Tàcòs wïth Gàrlïc Cïlàntrò Lïmë Slàw – rëàdy ïn àbòût 30 mïnûtës ànd lòàdëd wïth flàvòr ànd tëxtûrë. SO YUM!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1/4 cûp òïl
1/4 cûp wàtër
1/2 cûp chòppëd grëën ònïòns
1/2 cûp cïlàntrò lëàvës
2-3 clòvës gàrlïc (lëss ïf yòû’rë sënsïtïvë tò gàrlïcky thïngs)
1/2 tëàspòòn sàlt
jûïcë òf 2 lïmës
1/2 cûp sòûr crëàm
1 lb. shrïmp, pëëlëd ànd dëvëïnëd, tàïls rëmòvëd
1 tëàspòòn ëàch chïlï pòwdër, cûmïn, ànd sòûthwëstërn sëàsònïng (sëë nòtës)
1/4 tëàspòòn càyënnë pëppër (mòrë òr lëss tò tàstë)
2-3 cûps shrëddëd grëën càbbàgë
8 smàll còrn tòrtïllàs
1-2 àvòcàdòs
Còtïjà chëësë ànd àddïtïònàl cïlàntrò fòr tòppïng
lïmë wëdgës fòr sërvïng

INSTRUCTIONS:


1. ûlsë àll thë sàûcë ïngrëdïënts ëxcëpt thë sòûr crëàm ïn à fòòd pròcëssòr. Whën mòstly smòòth, àdd thë sòûr crëàm ànd pûlsë ûntïl còmbïnëd. Tàstë ànd àdjûst às nëëdëd. Sët àsïdë.

2. Hëàt à drïzzlë òf òïl à làrgë skïllët òvër mëdïûm hïgh hëàt. Pàt thë shrïmp dry wïth pàpër tòwëls ànd sprïnklë wïth thë spïcës. Add thë shrïmp tò thë hòt pàn ànd sàûtë fòr 5-8 mïnûtës, flïppïng òccàsïònàlly, ûntïl thë shrïmp àrë còòkëd thròûgh.

3. Tòss sòmë òf thë sàûcë (nòt àll) wïth thë càbbàgë ûntïl ït thë càbbàgë ïs còàtëd tò yòûr lïkïng. It shòûld rësëmblë à còlëslàw – yòû wànt ït tò bë ënòûgh sàûcë sò thë càbbàgë ïs wëïghëd dòwn à lïttlë bït. Usë lëftòvër sàûcë òn tòp òf thë tàcòs òr ïn òthër rëcïpës.

4. Tò sërvë tàcòs, smàsh à spòònfûl òf àvòcàdò òn thë tòrtïllàs, tòp wïth à fëw pïëcës òf shrïmp, tòp wïth còlëslàw, ànd fïnïsh wïth Còtjïà chëësë, cïlàntrò, ànd lïmë wëdgës.

Read More this full recipes at Spicy Shrimp Tacos with Garlic Cilantro Lime Slaw

227 Comment

Rated 4/298 based on 298 Customer Reviews