Slow Cooker Vegetable Omelette

Slow Cooker Vegetable Omelette by ,
But whàt your fàmily won’t know is thàt this meàl is às simple às combining eggs ànd veggies in your slow cooker, setting it, ànd then relàxing with à good book.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


8 ëggs
1/2 cûp gràtëd Pàrmësàn chëësë
1/2 tëàspòòn sàlt
1/4 tëàspòòn pëppër
1 tàblëspòòn ëxtrà vïrgïn òlïvë òïl
1 mëdïûm ònïòn, còàrsëly chòppëd
1/2 cûp càrròts, pëëlëd ànd dïcëd
1/4 cûp strïng bëàns, ënds dïscàrdëd ànd còàrsëly chòppëd
1/2 cûp pòtàtòës, pëëlëd ànd dïcëd
1/2 cûp zûcchïnï, dïcëd
1/4 cûp rëd bëll pëppërs, dïcëd

INSTRUCTIONS:


1. In à mëdïûm bòwl, whïsk thë ëggs, Pàrmësàn chëësë, sàlt ànd pëppër.

2. Ovër mëdïûm hëàt, ïn à sàûcëpàn wïth ëxtrà vïrgïn òlïvë òïl, sàûtè thë ònïòns fòr 2 mïnûtës thën àdd àll thë vëgëtàblës. Còòk fòr 10 mïnûtës òr ûntïl àlmòst tëndër.

3. Trànsfër thë vëgëtàblës tò thë slòw còòkër thën pòûr thë ëgg mïxtûrë ïnsïdë màkïng sûrë thàt thë vëgëtàblës àrë còvërëd wëll.

4. Sët òn hïgh fòr 2 hòûrs.

Read More this full recipes at Slow Cooker Vegetable Omelette

580 Comment

Rated 4/93 based on 93 Customer Reviews