Slow Cooker Creamy Ranch Pork Chops and Potatoes

Slow Cooker Creamy Ranch Pork Chops and Potatoes by ,
Your entire meàl màde in your slow cooker ànd coved in à creàmy rànch sàuce. This eàsy Slow Cooker Creàmy Rànch Pork Chops ànd Potàtoes wàs à fàmily fàvorite. Pork chops, green beàns, ànd potàtoes slow cooked to perfection.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 365 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 Pòrk Chòps (bònëlëss)
6 mëdïûm Pòtàtòës (slïcëd)
4 cûps Grëën bëàns
21 òz Crëàm òf chïckën sòûp (2 càns òf 10.5 òz)
1/3 cûp Mïlk
1 tëàspòòn Gàrlïc pòwdër
1 òz Rànch sëàsònïng
Sàlt ànd pëpër tò tàtë

INSTRUCTIONS:


1. Add pòrk chòps, thën pòtàtòës, ànd làst grëën bëàns tò slòw còòkër.

2. In à mïxïng bòwl whïskëd tògëthër crëàm òf chïckën sòûp, mïlk, rànch sëàsònïng, gàrlïc pòwdër, ànd sàlt ànd pëppër. Pòûr thïs òvër ïngrëdïënts ïn yòûr slòw còòkër. Còòkïn òn hïgh fòr 3-4 hòûrs, òn lòw fòr 5-6 hòûrs gïvïng à stïr hàlf wày thòûgh còòkïng. Whën pòrk ïs còòkëd thròûgh ànd pòtàtòës àrë tëndër sërvë ànd ënjòy.

Read More this full recipes at Slow Cooker Creamy Ranch Pork Chops and Potatoes

882 Comment

Rated 4/55 based on 55 Customer Reviews