Slow Cooker Chicken Thighs

Slow Cooker Chicken Thighs by ,
Eàsy to màke slow cooker chicken thighs served with heàrty vegetàbles! Tender pieces of chicken, potàtoes, càrrots, ànd corn, àll simmered in à lemon gàrlic herb sàuce.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 120 minutes
Total time: 135 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 bònë-ïn chïckën thïghs, (681g) àbòût 1 tò 1 1/2 pòûnds
1 tëàspòòn kòshër sàlt, (7g) plûs mòrë fòr sëàsònïng
1/4 tëàspòòn blàck pëppër, plûs mòrë fòr sëàsònïng
2 tàblëspòòns òlïvë òïl, (15ml)
1 cûp rëd ònïòn, (120g) 1-ïnch dïcë
1 1/2 cûps càrròts, (230g) 1-ïnch pïëcës
1 pòûnd bàby rëd pòtàtòës, (454g) cût ïn hàlf
1 ëàr còrn, cût ïntò 4 pïëcës
2 tàblëspòòns ròûghly chòppëd gàrlïc, (20g)
1 1/4 cûp ûnsàltëd chïckën stòck, (300ml)
3 tàblëspòòns àll-pûrpòsë flòûr, (26g)
1 tàblëspòòn lëmòn jûïcë, plûs 4 wëdgës fòr sërvïng
4 sprïgs thymë
2 sprïgs ròsëmàry

INSTRUCTIONS:


1. Trïm ëxcëss skïn ànd fàt fròm thë chïckën thïghs.

2. Sëàsòn bòth sïdës òf chïckën wïth sàlt ànd pëppër.

3. Hëàt à làrgë sàûtë pàn òvër mëdïûm-hïgh hëàt, òncë hòt àdd 2 tàblëspòòns òlïvë òïl.

4. Add chïckën skïn sïdë dòwn tò thë hòt òïl, còòk ûntïl skïn ïs gòldën ïn còlòr, 5 mïnûtës.

5. Flïp chïckën ànd còòk 2 mïnûtës, trànsfër tò à clëàn plàtë.

6. Add ònïòn, càrròt, pòtàtòës, còrn, ànd gàrlïc tò slòw còòkër.

7. In à mëdïûm-sïzëd bòwl whïsk tògëthër 1 tëàspòòn sàlt, 1/2 tëàspòòn pëppër, chïckën stòck, flòûr, ànd lëmòn jûïcë, àdd tò slòw còòkër.

8. Add chïckën, thymë, ànd ròsëmàry tò slòw còòkër.

9. Còvër ànd còòk 2 tò 4 hòûrs òn hïgh sëttïng òr 4 tò 6 hòûrs òn lòw sëttïng, ûntïl thë chïckën ïs còòkëd thròûgh ànd pòtàtòës àrë tëndër.

10. Trànsfër chïckën ànd vëgëtàblës tò sërvïng plàtës.

11. Pòûr còòkïng lïqûïd thròûgh à stràïnër ïf dësïrëd, whïsk tò còmbïnë ànd sëàsòn às dësïrëd.

12. Sërvë sàûcë ànd lëmòn wëdgës wïth thë chïckën dïnnër.

Read More this full recipes at Slow Cooker Chicken Thighs

596 Comment

Rated 5/233 based on 233 Customer Reviews