One Minute Keto Chocolate Mug Cake

One Minute Keto Chocolàte Mug Càke by , One Minute Keto Chocolate Mug Cake 2018-6-23
This is one of the BEST Keto Chocolàte Mug Càke recipes I hàve ever tried.

Prep Time: 1 minutes
Cook time: 1 minutes
Total time: 2 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:


2 tbs còcònût flòûr
1 1/2 tbs àlmònd flòûr
2 tàblëspòòns bûttër
1 ëgg
1/4 tëàspòòn ïnstànt còffëë gròûnds
1 tsp vànïllà ëxtràct
1 tbs Lïly’s Chòcòlàtë Chïps
2 tbs Còcòà Pòwdër
1 1/2 tbs Swërvë Pòwdërëd Sûgàr
2 tbs sòûr crëàm

INSTRUCTIONS:


1. Fïrst, còmbïnë thë bûttër ànd lïly’s chòcòlàtë chïps ïn à bòwl ànd mïcròwàvë fòr àbòût 20 sëcònds ûntïl thë ïngrëdïënts hàvë mëltëd.

2. Mïx ïn thë ïnstànt còffëë gròûnds ànd còcòà pòwdër ïntò thë wàrm ïngrëdïënts. Thëy wïll blënd rïght ïn.

3. Add thë còcònût flòûr, àlmònd flòûr, ëgg, vànïllà ëxtrà ànd Swërvë Pòwdërëd sûgàr. Mïx ït ûntïl àll thë ïngrëdïënts hàvë blëndëd tògëthër nïcë ànd smòòth.

4. Fïnàlly, àdd thë 2 tàblëspòòns òf sòûr crëàm.

5. Sëpàràtë thë ïngrëdïënts ïntò twò ràmëkïns ànd mïcròwàvë thëm sëpàràtëly fòr bëtwëën 45 sëcònds ànd 60 sëcònds ëàch. I hàvë à hïgh pòwërëd mïcròwàvë ànd ït ònly tàkës 45 sëcònds fòr my càkë tò bë còmplëtëly dònë.

Read More this full recipes at One Minute Keto Chocolàte Mug Càke

805 Comment

Rated 4/245 based on 245 Customer Reviews