Lemon Cake Recipe

Lemon Cake Recipe by ,
My Nàked Lemon càkes hàve become à very desired recipe so I’m going to shàre this recipe thàt my fàmily LOVES! It’s so eàsy thàt you àre going to be shocked! In the ingredients for my lemon càke you will see thàt I’m using Betty Crockers boxed lemon càke mix which I doctor up. I àlso love to cover my Lemon càkes with buttercreàm frosting!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 16 Servings

INGREDIENTS:


1 bòx Bëtty Cròckër lëmòn càkë mïx
1 cûp mïlk
1 Tbsp whïtë vïnëgàr
1/2 cûp vëgëtàblë òïl
1/2 cûp sòûr crëàm
1/2 tsp lëmòn zëst
4 ëgg whïtës

INSTRUCTIONS:


1. Pòûr mïlk ànd vïnëgàr tògëthër ànd sët àsïdë. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës.

2. Grëàsë ànd flòûr twò 8 ïnch càkë ròûnds. I lïkë tò ûsë Bàkë ëvën strïps òn thë òûtsïdë òf my pàns, bût yòû dòn’t hàvë tò ûsë thëm.

3. In à mïxër, mïx ëgg whïtës, òïl, sòûr crëàm, ànd lëmòn zëst. Thën àdd yòûr mïlk vïnëgàr (thïs àcts sòrt-òf lïkë à bûttërmïlk sûbstïtûtë).

4. Aftër thàt’s mïxëd yòû wànt tò mïx yòûr lëmòn càkë ïn, BUT ònly mïx tëll ïncòrpòràtëd. Yòû càn ëvën dò thïs by hànd. Plëàsë dòn’t òvër whïp.

5. Pòûr ëvënly ïntò yòûr twò càkë ròûnds ànd bàkë fòr 25- 30 mïnûtës òr ûntïl yòû gëntly prëss òn thë tòp òf yòûr càkë ànd ït sprïngs bàck ûp. Or ûsë thë clëàn tòòthpïck mëthòd.

6. Fròst càkë wïth bûttërcrëàm fròstïng.

Read More this full recipes at Lemon Cake Recipe

169 Comment

Rated 3/60 based on 60 Customer Reviews