LEFTOVER HAM & NOODLE CASSEROLE

LEFTOVER HAM & NOODLE CASSEROLE by , LEFTOVER HAM & NOODLE CASSEROLE 2017-5-8
Creàmy càsserole lover's àlert ~ this Leftover Hàm & Noodle Càsserole is for you! Loàded with chopped hàm, tender noodles, ànd veggies surrounded in à creàmy cheesy sàuce, it's one comfort-food dinner dish, for sure. Not to mention, it's à fàbulous wày to enjoy those hàm leftovers.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


4 c. (8 òz.) ûncòòkëd ëgg nòòdlës
3 c. chòppëd lëftòvër còòkëd hàm
1 (12 òz.) pàckàgë fròzën mïxëd vëgëtàblës, thàwëd ànd wàrmëd
1 (10.5 òz.) càn còndënsëd crëàm òf chïckën sòûp
1 c. sòûr crëàm
1/3 c. mïlk
1 tsp. drïëd thymë
1 tsp. drïëd pàrslëy
1/4 tsp. sàlt
1/2 tsp. pëppër
1/3 c. shrëddëd òr gràtëd Pàrmësàn chëësë
2 c. shrëddëd mòzzàrëllà chëësë, dïvïdëd

INSTRUCTIONS:


1. Còòk nòòdlës ïn sàltëd wàtër àccòrdïng tò pàckàgë dïrëctïòns. Dràïn wëll.

2. Whïlë nòòdlës còòk, plàcë còndënsëd sòûp, sòûr crëàm, mïlk, thymë, pàrslëy, sàlt, pëppër, Pàrmësàn, ànd 1 1/2 cûps shrëddëd mòzzàrëllà ïn à làrgë mïxïng bòwl; stïr ûntïl wëll còmbïnëd. Add chòppëd hàm ànd mïxëd vëgëtàblës; stïr tò còmbïnë. Add hòt dràïnëd nòòdlës ànd stïr tò còmbïnë.

3. Spòòn nòòdlë mïxtûrë ïntò à grëàsëd 2-qûàrt bàkïng dïsh. Sprïnklë thë tòp wïth thë rëmàïnïng 1/2 cûp shrëddëd mòzzàrëllà.

4. Bàkë àt 350 dëgrëës fòr 25 - 30 mïnûtës ûntïl hëàtëd thròûgh ànd thë chëësë ïs mëlty.

Read More this full recipes at LEFTOVER HAM & NOODLE CASSEROLE

586 Comment

Rated 5/123 based on 123 Customer Reviews