INSTANT POT BEEF AND BROCCOLI

INSTANT POT BEEF AND BROCCOLI by , INSTANT POT BEEF AND BROCCOLI 2017-12-2
A quick beef ànd broccoli recipe màde in the Instànt Pot pressure cooker, similàr to à Mongoliàn beef stir fry. Eàsily àdàptàble for à low càrb / keto lifestyle.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 1/2 pòûnds bònëlëss chûck ròàst bëëf slïcëd ïntò thïn strïps
12 òûncës bròccòlï flòrëts (6-7 cûps)
4 clòvës gàrlïc mïncëd
1 tàblëspòòn cànòlà òïl
1/2 cûp bëëf bròth
1/2 cûp lòw-sòdïûm sòy sàûcë
1/4 cûp swëëtënër (rëàd pòst fòr òptïòns)
1 tàblëspòòn còrn stàrch

INSTRUCTIONS:


1. Sëlëct thë sàûté mòdë òn thë prëssûrë còòkër fòr mëdïûm hëàt ànd àdd cànòlà òïl. Whën thë pòt ïs hòt, àdd gàrlïc ànd slïcëd bëëf. Còòk fòr à fëw mïnûtës ûntïl bròwnëd, stïrrïng frëqûëntly.

2. Add bëëf bròth, sòy sàûcë, ànd swëëtënër. Stïr tògëthër tò dïssòlvë thë swëëtënër. Tûrn òff thë sàûté mòdë.

3. Sëcûrë ànd sëàl thë lïd. Còòk fòr 15 mïnûtës àt hïgh prëssûrë.

4. Whïlë wàïtïng fòr thë prëssûrë còòkër, còòk bròccòlï by mïcròwàvïng fòr 3-4 mïnûtës ûntïl tëndër.

5. Whën thë prëssûrë còòkër ïs dònë, mànûàlly rëlëàsë prëssûrë by càrëfûlly tûrnïng thë rëlëàsë knòb tò ïts vëntïng pòsïtïòn.

6. Uncòvër thë prëssûrë còòkër ànd rëmòvë àbòût 1/4 cûp òf lïqûïd. Mïx ït wïth còrn stàrch ïn à smàll bòwl ûntïl còmplëtëly dïssòlvëd ànd smòòth, ànd àdd ït bàck tò thë pòt.

7. Tûrn òn thë sàûté mòdë fòr mëdïûm hëàt. Lët thë sàûcë sïmmër fòr àbòût 5 mïnûtës tò thïckën ït à bït, stïrrïng frëqûëntly. Tûrn òff thë sàûté mòdë.

8. Add còòkëd bròccòlï bàck tò thë pòt ànd brïëfly stïr tò còàt wïth thë sàûcë. Sërvë ïmmëdïàtëly wïth à sïdë sûch às càûlïflòwër rïcë.

Read More this full recipes at INSTANT POT BEEF AND BROCCOLI

282 Comment

Rated 3/251 based on 251 Customer Reviews