Easy Instant Pot Beef Stroganoff

Eàsy Instànt Pot Beef Strogànoff by , Easy Instant Pot Beef Stroganoff 2018-5-16
The BEST recipe for Eàsy Instànt Pot Beef Strogànoff, everything you need to know àbout màking beef strogànoff in à slow cooker or instànt pot.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1/3 Cûp Flòûr
1/2 Tëàspòòn Pàprïkà
1/2 Tëàspòòn Gàrlïc Pòwdër
2 Pòûnds Stëw Mëàt
2 Tàblëspòòns Olïvë Oïl
1/2 Cûp Chòppëd Onïòn
1 1/4 Cûps Bëëf Bròth
2 Tëàspòòns Sàlt
1 Tëàspòòn Pëppër
1 Tëàspòòn Onïòn Pòwdër
1 Tëàspòòn Drïëd Pàrslëy Flàkës
1 Tëàspòòn Frësh Thymë òr 1/2 Tëàspòòn Drïëd Thymë
2 Tàblëspòòns Wòrcëstërshïrë Sàûcë
8 Oûncës Crïmïnï Mûshròòms, slïcëd
1/2 Cûp Sòûr Crëàm
Frësh Pàrslëy fòr Gàrnïsh
Fëttûcïnï Pàstà fòr sërvïng òr ëgg nòòdlës

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë zïplòc bàg, àdd thë flòûr, pàprïkà, ànd gàrlïc pòwdër.

2. Add thë stëw mëàt ànd sëàl thë bàg, thën shàkë tò ëvënly còàt.

3. Sët thë ïnstànt pòt tò bròwnïng ànd àdd thë òlïvë òïl. Oncë hòt, àdd thë mëàt ànd ònïòns, tûrnïng thë mëàt òccàsïònàlly ûntïl bròwnëd, àbòût 3-4 mïnûtës.

4. Tûrn thë ïnstànt pòt tò hïgh hëàt ànd àdd thë rëmàïnïng ïngrëdïënts ëxcëpt thë sòûr crëàm. Add thë lïd, màkïng sûrë ït’s sët tò sëàl ànd sët thë tïmë fòr 20 mïnûtës.

5. Eïthër qûïck rëlëàsë thë prëssûrë òr wàït 15 mïnûtës ûntïl thë prëssûrë hàs rëlëàsëd ànd stïr ïn thë sòûr crëàm.

6. Sërvë òvër nòòdlës wïth frësh pàrslëy.

Read More this full recipes at Eàsy Instànt Pot Beef Strogànoff

659 Comment

Rated 4/177 based on 177 Customer Reviews