Chocolate Chip Croissant Bread Pudding Recipe

Chocolàte Chip Croissànt Breàd Pudding Recipe by , Chocolate Chip Croissant Bread Pudding Recipe 2018-11-13
Chocolàte Chip Croissànt Breàd Pudding Recipe

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:


8 smàll òr 4 làrgë dày òld cròïssànts
1/2 cûp sëmï swëët chòcòlàtë chïps
4 làrgë ëggs
1/4 cûp grànûlàtëd sûgàr
1 tëàspòòn vànïllà ëxtràct
2 cûps hëàvy whïppïng crëàm
1 cûp mïlk (I ûsëd 1%)

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës.

2. Dïcë cròïssànts ànd dïvïdë ëvënly bëtwëën mïnï bàkïng dïshës. Scòòp 2 tàblëspòòns òf chòcòlàtë chïps ïntò ëàch dïsh òn tòp òf thë cròïssànts.

3. In à mïxïng bòwl, bëàt thë ëggs ûntïl lïght ànd fròthy. Thën àdd thë sûgàr, bëàt fòr 3 mïnûtës.

4. Add vànïllà, crëàm ànd mïlk, mïx wëll.

5. Evënly dïvïdë ëgg mïxtûrë bëtwëën bàkïng dïshës ànd ûsë à spòòn tò prëss cròïssànts dòwn ïntò ëgg mïxtûrë.

6. Plàcë bàkïng dïshës ïntò à 9x13 glàss bàkïng dïsh. Pòûr 1/2 ïnch hòt wàtër ïntò 9x13 pàn tò màkë à wàtër bàth.

7. Bàkë fòr 45 mïnûtës, òr ûntïl cûstàrd ïs sët.

8. Sërvë hòt fròm òvën, òr còòl ànd rëfrïgëràtë sërvïng làtër wïth pòwdërëd sûgàr sprïnklëd òn tòp.

Read More this full recipes at Chocolàte Chip Croissànt Breàd Pudding Recipe

619 Comment

Rated 4/44 based on 44 Customer Reviews