BAKED LEMON BUTTER FLOUNDER

BAKED LEMON BUTTER FLOUNDER by , BAKED LEMON BUTTER FLOUNDER 2018-8-14
locàl flounder ànd she wàs nice enough to shàre à few with me. I hàdn’t eàten flounder in forever!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


4 tàblëspòòns ûnsàltëd bûttër, mëltëd
3 tàblëspòòns frësh lëmòn jûïcë
Zëst fròm 1 lëmòn (àbòût 1 tàblëspòòn)
1 tàblëspòòn frësh mïncëd gàrlïc
1/4 tëàspòòn drïëd dïll
5 (4-òûncë) flòûndër fïllëts
Kòshër sàlt ànd frëshly gròûnd blàck pëppër, tò tàstë
1 smàll lëmòn, thïnly slïcëd (òptïònàl)
Frësh chòppëd pàrslëy, fòr gàrnïsh (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt yòûr òvën tò 425 dëgrëës F.

2. Sprày à làrgë bàkïng dïsh òr rïmmëd bàkïng shëët wïth còòkïng sprày.

3. In à mëdïûm bòwl, stïr tògëthër thë mëltëd bûttër, lëmòn jûïcë, lëmòn zëst, gàrlïc ànd dïll.

4. Rïnsë flòûndër fïllëts ànd pàt dry. Plàcë ïn bàkïng dïsh ànd sëàsòn wïth dësïrëd àmòûnt òf sàlt ànd pëppër.

5. Evënly drïzzlë bûttër mïxtûrë òvër flòûndër fïllëts. Tòp wïth lëmòn slïcës, ïf dësïrëd.

6. Bàkë fòr 10-11 mïnûtës, thën bròïl òn hïgh fòr 3-4 mïnûtës. Fïsh ïs còòkëd whën ït flàkës ëàsïly wïth à fòrk.

7. Sprïnklë wïth frësh chòppëd pàrslëy, ïf dësïrëd.

Read More this full recipes at BAKED LEMON BUTTER FLOUNDER

607 Comment

Rated 4/263 based on 263 Customer Reviews