BAKED LEMON BUTTER FLOUNDER

insurance companies,insurance auto auction,insurance broker,insurance agency,insurance agent jobs,car insurance,loan credit,bad credit loan,loan bad credit guaranteed approval,loan credit builder,loan credit line,loan credit union,loan in credit union,loan with credit union,loan no credit check near me,credit card loan,loan credit card,loan in credit card,loan bad credit 5000,personal loan 600 credit score,loan 500 credit score,loan credit score 500,loan with credit score of 500,loan credit karma,loan bad credit instant,loan vs credit line,loan bad credit 10000,loan terrible credit,loan no credit history,loan 600 credit score,loan with credit score of 600,car loan 600 credit score,loan poor credit score,loan poor credit direct lender,bad credit loan 1500,loan 550 credit score,loan with credit score of 550,loan credit card calculator,bad credit loan 2500,home loan 600 credit score,credit loan near me,auto loan credit karma,car loan 700 credit score,car loan bad credit zero down,credit loan reviews,car loan 640 credit score,loan credit score,loan 580 credit score,car loan 750 credit score,car loan good credit,credit 9 loan reviews,home loan good credit score,loan bad credit uk,loan credit calculator,bad credit loan 100 approval,personal loan 700 credit score,loan bad credit history,loan credit score calculator,loan through credit union,loan calculator credit karma,car loan 400 credit score,car loan 450 credit score,car loan 800 credit score,loan credit definition,boat loan 620 credit score,loan credit check,loan to credit card balance transfer,credit loan places near me,401k loan for credit card debt,loan vs credit,personal loan 460 credit score,loan me credit requirements,loan no credit check canada,loan creditor,loan poor credit uk,loan no credit check instant decision,personal loan home credit,loan universal credit,loan credit money,loan credit run,credit 9 loan consolidation,car loan 480 credit score,loan 400 credit score,personal loan 800 credit score,loan bad credit emergency,va loan credit qualifications,loan through credit card,loan without credit card,loan credit score check,loan no credit check no guarantor,credit loan reviews bbb,loan credit risk,fha loan credit qualifications,loan with credit score,usda loan credit qualifications,loan credit score requirements,fha loan 700 credit score,loan credit union near me,car loan 730 credit score,credit loan instant,credit loan kenya,home credit loan 10000,home credit loan 20000,home credit loan login,loan aeon credit 2018,loan credit analysis,loan credit app,loan credit meaning,loan credit requirements,loan credit score app,loan credit singapore,loan credit tree,loan eon credit,loan eon credit 2018,loan no credit check instant decision australia,minnesota student loan credit 2017,xpress credit loan,aeon credit loan johor bahru,credit loan johor,home loan credit jobs,loan credit company malaysia,loan credit home,loan credit in nigeria,loan credit kereta
BAKED LEMON BUTTER FLOUNDER by , BAKED LEMON BUTTER FLOUNDER 2018-8-14
locàl flounder ànd she wàs nice enough to shàre à few with me. I hàdn’t eàten flounder in forever!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


4 tàblëspòòns ûnsàltëd bûttër, mëltëd
3 tàblëspòòns frësh lëmòn jûïcë
Zëst fròm 1 lëmòn (àbòût 1 tàblëspòòn)
1 tàblëspòòn frësh mïncëd gàrlïc
1/4 tëàspòòn drïëd dïll
5 (4-òûncë) flòûndër fïllëts
Kòshër sàlt ànd frëshly gròûnd blàck pëppër, tò tàstë
1 smàll lëmòn, thïnly slïcëd (òptïònàl)
Frësh chòppëd pàrslëy, fòr gàrnïsh (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt yòûr òvën tò 425 dëgrëës F.

2. Sprày à làrgë bàkïng dïsh òr rïmmëd bàkïng shëët wïth còòkïng sprày.

3. In à mëdïûm bòwl, stïr tògëthër thë mëltëd bûttër, lëmòn jûïcë, lëmòn zëst, gàrlïc ànd dïll.

4. Rïnsë flòûndër fïllëts ànd pàt dry. Plàcë ïn bàkïng dïsh ànd sëàsòn wïth dësïrëd àmòûnt òf sàlt ànd pëppër.

5. Evënly drïzzlë bûttër mïxtûrë òvër flòûndër fïllëts. Tòp wïth lëmòn slïcës, ïf dësïrëd.

6. Bàkë fòr 10-11 mïnûtës, thën bròïl òn hïgh fòr 3-4 mïnûtës. Fïsh ïs còòkëd whën ït flàkës ëàsïly wïth à fòrk.

7. Sprïnklë wïth frësh chòppëd pàrslëy, ïf dësïrëd.

Read More this full recipes at BAKED LEMON BUTTER FLOUNDER

607 Comment

Rated 4/263 based on 263 Customer Reviews
close
==[ Click Here 2X ] [ Close ]==