Tropical Fruit Overnight Oats

Tropical Fruit by , Tropical Fruit 2018-12-17
These are the overnight oats I make when it is 15 degrees outside, and I am dreaming of lounging on a beach somewhere.

Prep Time: 2 minutes
Cook time: 2 minutes
Total time: 4 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


1/3 cûp plàïn Grëëk yògûrt
1/2 cûp (hëàpïng) ròllëd òàts
2/3 cûp fûll-fàt còcònût mïlk (ïn thë càn)
1 tàblëspòòn chïà sëëds òr gròûnd flàx mëàl
1/2 tëàspòòn vànïllà ëxtràct
Pïnch òf sàlt
0-2 tàblëspòòns hònëy òr màplë syrûp
1/3 cûp chòppëd frësh òr cànnëd pïnëàpplë
1/3 cûp chòppëd rïpë màngò
1/2 rïpë bànànà, chòppëd òr màshëd
2 tàblëspòòns ûnswëëtënëd flàkëd còcònût

INSTRUCTIONS:


1. Whïsk tògëthër àll ïngrëdïënts ïn à mëdïûm-sïzëd mïxïng bòwl. Spòòn ïntò à jàr wïth à tïght-fïttïng lïd.

2. Clòsë ànd rëfrïgëràtë fòr àt lëàst 4 hòûrs, bût prëfëràbly òvërnïght bëfòrë ëàtïng.

Read More this full recipes at Tropical Fruit

242 Comment

Rated 5/281 based on 281 Customer Reviews