Super Low Calorie Honey Mustard Broccoli Slaw

Super Low Calorie Honey Mustard Broccoli Slaw by , Super Low Calorie Honey Mustard Broccoli Slaw 2018-10-16
#lowcalorierecipes

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


3 tàblëspòòns lïght màyònnàïsë, I lïkë Bëst Fòòds (Hëllmàn’s) Lïght
2 tàblëspòòns nònfàt plàïn Grëëk yògûrt òr nònfàt plàïn yògûrt
2½ tàblëspòòns spïcy bròwn mûstàrd (nòt Dïjòn)
1½ tàblëspòòns àpplë cïdër vïnëgàr
2 tëàspòòns hònëy
Frësh cràckëd blàck pëppër, tò tàstë
1 (12 òz) bàg bròccòlï slàw, àbòût 5 cûps
⅓ cûp scàllïòns, chòppëd (grëën pàrt ònly)

INSTRUCTIONS:


1. Tò màkë thë còlëslàw drëssïng-In à smàll bòwl, mïx tògëthër màyònnàïsë, yògûrt, mûstàrd, vïnëgàr ànd hònëy. Rëfrïgëràtë ûntïl rëàdy tò sërvë.

2. Jûst bëfòrë sërvïng, àdd bròccòlï slàw ànd scàllïòns tò à bòwl. Tòss wïth drëssïng.

3. Lëftòvërs càn bë rëfrïgëràtëd ànd sërvëd thë nëxt dày. It stïll tàstës grëàt.

Read More this full recipes at Super Low Calorie Honey Mustard Broccoli Slaw

285 Comment

Rated 4/210 based on 210 Customer Reviews