Strawberry Cheesecake Overnight Oats

Strawberry Cheesecake Overnight Oats by , Strawberry Cheesecake Overnight Oats 2017-9-6
Are you sensing a trend with desserts and overnight oats? My sweet tooth loves recreating my favorite desserts in a healthy, eat-it-for-breakfast kind of way.

Prep Time: 2 minutes
Cook time: 2 minutes
Total time: 4 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


1/3 cûp plàïn Grëëk yògûrt
1/2 cûp (hëàpïng) ròllëd òàts
2/3 cûp ûnswëëtënëd mïlk òf chòïcë
1 tàblëspòòn chïà sëëds òr gròûnd flàx mëàl
1/2 tëàspòòn vànïllà ëxtràct
Pïnch òf sàlt
0-2 tàblëspòòns hònëy òr màplë syrûp
1/4 cûp chòppëd frësh stràwbërrïës
3 tàblëspòòns sòftënëd crëàm chëësë
Zëst ànd jûïcë òf 1/2 lëmòn

INSTRUCTIONS:


1. Whïsk tògëthër àll ïngrëdïënts ïn à mëdïûm-sïzëd mïxïng bòwl. Spòòn ïntò à jàr wïth à tïght-fïttïng lïd.

2. Clòsë ànd rëfrïgëràtë fòr àt lëàst 4 hòûrs, bût prëfëràbly òvërnïght bëfòrë ëàtïng.

Read More this full recipes at Strawberry Cheesecake Overnight Oats

829 Comment

Rated 3/256 based on 256 Customer Reviews