Slow Cooker Pork Chops

Slow Cooker Pork Chops by , Slow Cooker Pork Chops 2017-10-19
Slow Cooker Pork Chops are incredibly easy to make and smothered in a creamy, mouthwatering gravy! You can make pork chops right in your crock pot and have a hearty, comforting, and budget friendly dinner the whole family will love!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 420 minutes
Total time: 425 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 Pòûnd Pòrk Chòps, Bònë ïn òr òût
1 Envëlòpë Rànch Drëssïng Mïx
1/2 Tëàspòòn Gàrlïc Pòwdër
1/2 Tëàspòòn Pëppër
1 Envëlòpë Bròwn Gràvy Mïx
1 10.5 Oûncë Càn Crëàm òf Chïckën Sòûp
1 1/2 Cûps Bëëf Bròth
2 Tàblëspòòns Còrnstàrch
2 Tàblëspòòns Wàtër

INSTRUCTIONS:


1. Sëàsòn bòth sïdës òf thë pòrk chòps wïth thë rànch drëssïng mïx, gàrlïc pòwdër, ànd pëppër.

2. In à làrgë slòw còòkër whïsk tògëthër thë bròwn gràvy mïx, crëàm òf chïckën sòûp, ànd bëëf bròth.

3. Add thë sëàsònëd pòrk chòps tò thë slòw còòkër.

4. Còvër ànd còòk òn lòw fòr 6-7 hòûrs òr hïgh fòr 3-4 hòûrs.

5. Rëmòvë thë pòrk chòps càrëfûlly fròm thë slòw còòkër òntò à plàtë.

6. In à smàll bòwl stïr tògëthër thë còrnstàrch ànd wàtër. Whïsk thë còrnstàrch mïxtûrë ïntò thë cròckpòt tò thïckën thë gràvy.

7. Sërvë òvër màshëd pòtàtòës òr rïcë ànd gàrnïsh wïth pàrslëy ïf dësïrëd.

Read More this full recipes at Slow Cooker Pork Chops

501 Comment

Rated 5/122 based on 122 Customer Reviews