Slow Cooker Barbecue Ribs

Slow Cooker Barbecue Ribs by , Slow Cooker Barbecue Ribs 2017-2-26
ëàsy slòw còòkër bàrbëcûë rïbs àrë mëlt-ïn-yòûr-mòûth ïncrëdïblë! lët yòûr slòw còòkër dò àll thë wòrk ànd còmë hòmë tò stïcky, fàll àpàrt rïbs!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 190 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 cûps (500ml) bàrbëcûë sàûcë
2 tàblëspòòns bròwn sûgàr
3 tàblëspòòns mïncëd gàrlïc
2 tëàspòòns Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 tàblëspòòn càyënnë pëppër (òptïònàl fòr à hïnt òf spïcë)
2 kg (4 pòûnds) bàby bàck pòrk rïbs
Sàlt , tò tàstë

INSTRUCTIONS:


1. Sprày ïnsïdë òf à 6-qûàrt slòw còòkër wïth còòkïng sprày.

2. Rëmòvë ïnnër skïn (mëmbrànë) fròm rïbs ànd plàcë rïbs ïn slòw còòkër. Dïscàrd skïn.

3. Còmbïnë bbq sàûcë, bròwn sûgàr, gàrlïc, Wòrcëstërshïrë sàûcë ànd càyënnë pëppër ïn à smàll bòwl. Mïx wëll tò còmbïnë ànd còmplëtëly còvër wïth hàlf òf thë sàûcë.

4. Sëàsòn wïth à gòòd àmòûnt òf sàlt ànd pëppër; còvër wïth lïd ànd còòk òn lòw sëttïng fòr 7-9 hòûrs òr hïgh sëttïng fòr 3-5 hòûrs *sëë nòtës. Rëfrïgëràtë rëmàïnïng sàûcë tò ûsë làtër.

5. Whën rïbs àrë tëndër ànd fàllïng àpàrt, trànsfër òntò àn òvën trày (òr bàkïng shëët), lïnëd wïth pàrchmënt pàpër. (Lïft thëm càrëfûlly às thë mëàt wïll bë vëry tëndër ànd fàllïng òff thë bònë).

6. Pòûr hàlf òf thë jûïcës fròm thë slòw còòkër bòwl ïntò thë rëmàïnïng sàûcë. Bàstë rïbs wïth hàlf òf thë sàûcë ànd bròïl (grïll) ïn prëhëàtëd òvën àt 400°F (220°C) fòr àbòût 10 mïnûtës òr ûntïl bëgïnnïng tò chàr ànd crïsp òn thë ëdgës.

7. Sërvë rïbs wïth rëmàïnïng sàûcë.

Read More this full recipes at Slow Cooker Barbecue Ribs

435 Comment

Rated 4/122 based on 122 Customer Reviews