Instant Pot Mexican Rice

Instant Pot Mexican Rice by , Instant Pot Mexican Rice 2018-12-26
This Instant Pot Mexican Rice recipe is my favorite side-dish for any Mexican food we eat! I perfected this recipe while living in Mexico– it’s completely authentic– and I’ve adapted it to cook perfectly in the Instant Pot! The end result is Mexican rice that is so perfect, easy and delicious I may never go back to the stove-top version!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 13 minutes
Total time: 23 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 1/2 cûps lòng gràïn whïtë rïcë
1/4 cûp òïl (vëgëtàblë òr cànòlà òïl)
1 tëàspòòn gàrlïc , mïncëd
1/4 mëdïûm ònïòn , fïnëly dïcëd
1/4 cûp tòmàtò sàûcë , òr 2 pûrëëd tòmàtòës
2 tòmàtò bòûïllòn cûbës ,fïnëly chòppëd*, òr 2 tëàspòòns grànûlàtëd
1/4 tëàspòòn sàlt
1 càrròt , dïcëd
1 1/2 cûps wàtër
1/3 cûp fròzën pëàs

INSTRUCTIONS:


1. Rïnsë thë rïcë ûntïl thë wàtër rûns clëàr. Dràïn wëll.

2. Tûrn Instànt Pòt tò sàûtë. Oncë hòt, àdd òïl tò thë bòttòm òf thë pòt.

3. Add rïcë ànd sàûtë, stïrrïng òftën, ûntïl lïghtly gòldën, àbòût 5 mïnûtës.

4. Add gàrlïc, ònïòn, tòmàtò sàûcë, sàlt, tòmàtò bûllïòn ànd càrròts ànd stïr tò còmbïnë.

5. Add wàtër ànd stïr wëll, màkïng sûrë thë bûllïòn cûbës àrë dïssòlvëd.

6. Tûrn ïnstànt pòt òff. Sëcûrë lïd ànd tûrn vàlvë tò sëàlëd pòsïtïòn.

7. Tûrn òn tò Mànûàl òr Hïgh Prëssûrë, ànd còòk fòr 3-4 mïnûtës (3 mïnûtës fòr tëndër tò thë bïtë, òr 4 mïnûtës fòr sòftër rïcë).

8. Whën tïmër bëëps, àllòw prëssûrë tò nàtûràlly rëlëàsë fòr 10 mïnûtës.

9. Rëmòvë lïd ànd àdd pëàs. Gëntly flûff thë rïcë wïth à fòrk (dòn't stïr ït).

10. Plàcë IP lïd òvër thë bòwl ànd àllòw rïcë tò rëst fòr à fëw mòrë mïnûtës bëfòrë sërvïng.

Read More this full recipes at Instant Pot Mexican Rice

349 Comment

Rated 5/282 based on 282 Customer Reviews