GLAZED PORK CHOPS

GLAZED PORK CHOPS by , GLAZED PORK CHOPS 2018-6-28
Pork chops get a bad rap because most pork chop recipes result in dry, tough, hockey-puck-like pieces of meat that no one gets excited about. But these Glazed Pork Chops are different.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1/4 cûp bròwn sûgàr ($0.12)
1/2 tsp càyënnë pòwdër ($0.05)
1/2 tsp gàrlïc pòwdër ($0.05)
1/2 tsp pàprïkà ($0.05)
1/2 tsp sàlt ($0.05)
1/4 tsp blàck pëppër ($0.05)
2 Tbsp òlïvë òïl ($0.32)
4 thïck cût bònëlëss pòrk chòps ($5.97)

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt thë òvën tò 350ºF. In à smàll bòwl, còmbïnë thë bròwn sûgàr, càyënnë pëppër, gàrlïc pòwdër, pàprïkà, sàlt, ànd blàck pëppër.

2. Rëmòvë thë pòrk chòps fròm thëïr pàckàgë ànd rûb thë sëàsònïng mïxtûrë òvër àll sïdës òf ëàch chòp. Thë mòïstûrë fròm thë mëàt wïll hëlp thë sëàsònïng tò àdhërë tò thë sûrfàcë.

3. Hëàt òlïvë òïl ïn à làrgë, òvën­-sàfë skïllët òvër à mëdïûm flàmë. Whën thë òïl bëgïns tò shïmmër, àdd thë pòrk chòps. Còòk thë chòps fòr àbòût 5 mïnûtës òn ëàch sïdë, ûntïl nïcëly bròwnëd.

4. If yòûr chòps àrë grëàtër thàn ònë-ïnch thïck, trànsfër thë skïllët tò thë prëhëàtëd òvën fòr ànòthër 5­-10 mïnûtës tò fïnïsh còòkïng. Tëst thë chòps wïth à mëàt thërmòmëtër tò màkë sûrë thë ïntërnàl tëmpëràtûrë hàs rëàchëd 145ºF. Còòk lòngër ïf nëëdëd.

5. Drëdgë thë chòps thròûgh thë thïck sàûcë ïn thë bòttòm òf thë pàn jûst bëfòrë sërvïng.

Read More this full recipes at GLAZED PORK CHOPS

530 Comment

Rated 4/276 based on 276 Customer Reviews