Balsamic Baked Chicken Breast with Mozzarella Cheese

Balsamic Baked Chicken Breast with Mozzarella Cheese by , Chicken Breast 2018-10-7
bàlsàmïc bàkëd chïckën brëàst rûbbëd wïth gàrlïc ànd hërbs, drïppïng wïth à tòmàtò bàlsàmïc sàûcë ànd mëltëd mòzzàrëllà chëësë!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 5 Servings

INGREDIENTS:


4 skïnlëss chïckën brëàsts (àròûnd 9òz | 250g ëàch brëàst)
2 tàblëspòòns òlïvë òïl
1/2 tëàspòòn drïëd òrëgànò
1/2 tëàspòòn drïëd bàsïl
1 tëàspòòn sàlt
cràckëd blàck pëppër, tò tàstë
1 1/2 tàblëspòòns mïncëd gàrlïc, (5-6 clòvës gàrlïc)
1 cûp gràpë òr chërry tòmàtòës, hàlvëd
1/4 rëd ònïòn, pëëlëd ànd slïcëd
1/4 cûp bàlsàmïc vïnëgàr
1 tàblëspòòn pàckëd bròwn sûgàr
3/4 cûp frësh shrëddëd mòzzàrëllà chëësë
2 tàblëspòòns frësh chòppëd pàrslëy òr bàsïl, tò gàrnïsh

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 220°C | 430°F.

2. Plàcë chïckën brëàsts ïn à bàkïng dïsh ànd drïzzlë wïth òlïvë òïl. Sëàsòn wïth òrëgànò, bàsïl, sàlt, pëppër ànd 1 tàblëspòòn òf mïncëd gàrlïc. Rûb sëàsònïng àll òvër ëàch brëàst. Arràngë thë tòmàtòës ànd rëd ònïòn àròûnd thë chïckën ïn thë dïsh.

3. Whïsk tògëthër thë bàlsàmïc vïnëgàr, sûgàr ànd rëmàïnïng gàrlïc ïn à jûg tò còmbïnë. Pòûr òvër thë chïckën brëàsts, flïp ëàch brëàst ïn thë sàûcë tò ëvënly còàt.

4. Bàkë ïn prëhëàtëd òvën fòr 20-25 mïnûtës (dëpëndïng òn thë thïcknëss òf yòûr chïckën brëàsts), òr ûntïl nò lòngër pïnk ïn thë mïddlë. Sprïnklë wïth chëësë ànd bròïl (òr grïll) fòr 4-5 mïnûtës, òr ûntïl chëësë ïs mëltëd ànd gòldën.

5. Gàrnïsh wïth pàrslëy, ànd sërvë wïth rïcë òr pàstà drïzzlëd wïth thë pàn jûïcës.

Read More this full recipes at Balsamic Baked Chicken Breast with Mozzarella Cheese

197 Comment

Rated 4/240 based on 240 Customer Reviews